June 9th, 2009

Проект Идана Райхеля


Aleh nisa baru'ach или лист, несущийся по ветру.
Музыка народная, слова народные, голос пробирает!Kol kach harbeh milim
atah lo omer
hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
atah medaber
shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev,
kshe'atah lo mak'shiv
ani itcha achshav
shaket misaviv
al mah atah choshev,
kshe'atah lo mak'shiv
aleh nisa baru'ach mitromem
nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
veshaket misaviv...